Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Szkoła Podstawowa im. J. Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej

Świetlica

"Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki."

                                                                                                   Glenn Doman

 

Świetlica czynna w dni nauki szkolnej od 7:00 do 17:00

            Świetlica , w bieżacym roku szkolnym (z uwagi na wymogi sanitarne) dysponuje trzema salami. Pomieszczenia wyposażone są w pomoce dydaktyczne, zabawki tematyczne, chusty animacyjne, gry planszowe, puzzle, klocki, książki, tablicę interaktywną a także sprzęt sportowy. Sale posiadają również bogaty zestaw pomocy do twórczości artystycznej. Do dyspozycji dzieci jest także plac zabaw, sala gimnastyczna oraz boisko sportowe.

            Uczniowie naszej świetlicy mogą spędzać czas w oczekiwaniu na lekcje oraz czas po lekcjach. Staramy się, aby każde dziecko w świetlicy czuło się dobrze i z przyjemnością do nas wracało. Kładziemy nacisk na integrację grupy świetlicowej oraz na rozwijanie postaw prospołecznych.
W grupie uczniów naszej świetlicy, dzieci znajdują wielu przyjaciół oraz uczą się wzajemnej pomocy, serdeczności i tolerancji.

Organizujemy zajęcia, które rozwijają zarówno zainteresowania jak i zamiłowania każdego dziecka.
W naszej świetlicy odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne, czytelnicze oraz robotyki, które kształtują w młodych ludziach zamiłowanie do kreatywnego spędzania czasu wolnego. W trakcie pobytu w świetlicy uczniowie mają także czas na odrobienie zadań domowych pod okiem nauczyciela. Ponadto zwracamy szczególną uwagę na postawy społeczno-moralne, nawiązujemy do tradycji i świąt obchodzonych w naszym kraju. Dzieci dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

 Nauczyciele prowadzący zajęcia świetlicowe  w roku szkolnym 2020/2021

Andrzej Cieślak, Longina Walczak,  Agnieszka Utylska, Edyta Ladyca-Górska, Wojciech Czowicki, Barbara Bryła, Małgorzata Łukowicz, Zbigniew Skowroński,  Agnieszka Konieczna


Dzienny rozkład zajęć

7.00 – 8.00  Powitanie. Czas na zabawę w kącikach: gry planszowe i edukacyjne. Przygotowanie do lekcji

8.00 -8.50 Zabawy techniczno – konstrukcyjne

8.50 – 11.20 Przerwa

11.20 – 12.10 Zabawy ruchowe z muzyką i piosenką, zabawy z chustą animacyjną . Przygowtownie do obiadu.

12.10-13.20 Pora obiadu lub posiłku. Zabawy relaksacyjne i wyciszające.

13.20 – 14.10 Spotkanie z bajką (głośne lub ciche czytanie, oglądanie bajek) . Zabawy na powietrzu.

14.10 – 15.00 Czas na zajęcia plastyczno- techniczne,taneczno muzyczne,medialne , ekologiczno- przyrodnicze, robotowo.

15.00 – 16.00 Odrabianie zadań

16.00 – 17.00 Zabawy dowolne. Gry i zabawy stolikowe. Porządkowanie sali.

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW ŚWIETLICY

 1. Uczestnikiem świetlicy jest każde dziecko ujęte dzienniku zajęć świetlicy.
 2. Uczestnikowi świetlicy nie wolno opuszczać świetlicy bez zezwolenia wychowawcy.
 3. Wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach zobowiązani są do:
  • zgłoszenia faktu przyjścia na zajęcia lub opuszczenia zajęć nauczycielowi,
  • dbania o porządek,
  • poszanowania sprzętu świetlicowego,  rzeczy własnych i kolegów,
  • wypełniania poleceń nauczycieli świetlicy,
  • odrabiania zadanych lekcji w godzinach na ten cel przeznaczonych
  • brania  udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie dnia.
 4. W czasie odrabiania lekcji obowiązuje cisza.
 5. Uczestnik świetlicy jest grzeczny, uprzejmy i zdyscyplinowany w stosunku do wychowawców i kolegów.
 6. Uczestnik świetlicy przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży, utrzymuje porządek i czystość podczas zajęć w świetlicy.

WYCHOWANEK ŚWIETLICY MA PRAWO DO :

 1. Dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej.
 2. Życzliwego traktowania.
 3. Swobodnego wyrażania w sposób kulturalny myśli i przekonań.
 4. Ciepłej i życzliwej atmosfery.
 5. Poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
 6. Poszanowania godności osobistej.
 7. Ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną.
 8. Pomocy w odrabianiu lekcji i rozwiązywania problemów.
 9. Wyrozumiałości i cierpliwości.

  WYCHOWAWCA OCZEKUJE NA ZAJĘCIACH
 1. Powitania i pożegnania z wychowawcą i kolegami.
 2. Ułożenia plecaków, toreb w ustalonym porządku.
 3. Udziału w zajęciach.
 4. Współpracy z całą grupą.
 5. Przestrzegania zasad współżycia w grupie.
 6. Pomagania słabszym podczas zabaw, gier i nauki.
 7. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek na stolikach i w sali.
 8. Poszanowania sprzętów w świetlicy, gier stolikowych, przyborów do pracy i innych.
 9. Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

W chwili odebrania dziecka ze świetlicy przez rodzica (lub inną upoważnioną do odebrania dziecka osobę), po wyjściu ze świetlicy dziecko znajduje się pod opieką rodzica, który w celu zapewnienia bezpieczeństwa powinien udać się z dzieckiem do szatni.

 

 

Procedura bezpieczeństwa funkcjonowania świetlicy szkolnej.

1. Świetlica funkcjonuje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie świetlicy szkolnej.
2. Nabór dzieci do świetlicy odbywa się zgodnie z Regulaminem naboru do świetlicy, na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
3. Nauczyciele świetlicy dokonują oceny zachowania uczniów zgodnie z kryteriami zawartymi w Statucie Szkoły i Regulaminie świetlicy.
4. Oceny zachowania uczniów w świetlicy są uwzględniane przez wychowawców przy formułowaniu oceny półrocznej/rocznej.

5. Uwagi dotyczące funkcjonowania dziecka w czasie przebywania na świetlicy szkolnej, wychowawca świetlicy odnotowuje w „zeszycie uwag” i informuje o uwagach rodziców ucznia.

6. Rodzic, odbierający dziecko, jest obligowany do zapoznania się z uwagami dot. dziecka i potwierdzenia informacji podpisem
7. Dzieci z klas 0-III są przyprowadzane do świetlicy bądź odprowadzane na lekcje do szkoły przez wyznaczonych do tego nauczycieli wg grafiku oraz listy uczniów, opracowanych przez opiekunów świetlicy i udostępnionych w pokoju nauczycielskim.
8. Dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej mogą doraźnie pozostać pod jej opieką w godzinach jej pracy. W tym przypadku dziecko jest odprowadzane do świetlicy przez pracownika szkoły.
9. Dzieci mogą być odbierane ze świetlicy przez rodziców/opiekunów prawnych lub opiekunki bądź starsze rodzeństwo (po wyżej 13 roku życia) po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielami świetlicy.
10. Rodzice uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej ponoszą odpowiedzialność za dzieci, które zostały przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiły się do świetlicy.
11.  Rodzice zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy i terminowego odbierania dzieci.
12. W przypadku złego samopoczucia dziecka lub nieszczęśliwego wypadku, opiekun świetlicy zobowiązany jest do telefonicznego powiadomienia sekretariatu szkoły lub pogotowia ratunkowego oraz rodziców.

 

Świetlica

Utworzono dnia 04.11.2020, 10:00

ZAŁĄCZNIKI:

Nasza placówka

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny