Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Szkoła Podstawowa im. J. Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej

Wolontariat

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

„POMAGAMY CAŁYM SERCEM”

 

Koordynator : Katarzyna Polaszek

 

W Szkolnym klubie wolontariatu podejmują działania

uczniowie klasy VI, VII-VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum.

 

ZREALIZOWANE CELE:

 

 • zbiórka pieniędzy na zakup żelazka, środków czystości i opiekacza do Domu Dziecka pod Kopcem
 • współpraca z Środowiskowym Domem Samopomocy -pomoc w organizacji Zachariaszady-rozbudzanie chęci niesienia pomocy innym niezależnie od wieku, stanu zdrowia.
 • zbiórka pieniędzy dla wolontariuszy Hospicjum św. Łazarza
 • kontynuacja współpracy z Polską Akcją Humanitarną warsztaty „Woda w Sudanie Południowym”
 • zbiórka niezbędnych rzeczy dla Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci-uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych,
 • zbiórka nakrętek
 • udział w akcji „Pola nadziei”- pomoc innym poprzez włączanie się w akcje charytatywne (zbiórka pieniędzy)
 • przygotowanie kartek świątecznych podopiecznych Hospicjum św. Łazarza i listów dla dzieci z Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci -uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych
 • pomoc kolegom w nauce na terenie szkoły – klasowa pomoc
 • organizacja zabaw dla dzieci uczęszczających do świetlicy podczas długiej przerwy
 • spotkanie z p. Janiną Ochojską – uświadomienie, iż choroba nie jest barierą, aby nieść pomoc innym
 • spotkanie z p.Katarzyną Wrońską – młodzieżowy klub pomocy innym w hospicjum

Wnioski:

W większym stopniu zorganizowanie pomocy koleżeńskiej w klasie i pomoc podczas rozdawania obiadów i na świetlicy szkolnej

 

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

„POMAGAMY CAŁYM SERCEM”

ROK SZKOLNY 2019/2020

Cele ogólne klubu wolontaryjnego:

Założeniem klubu jest pobudzanie uczniów do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, rozwijanie kompetencji społecznych, dojrzałości społeczno-emocjonalnej. Szczególny nacisk kłaść będziemy na kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowanie innego człowieka. Chcemy, aby uczniowie wiedzieli, czym przejawia się uprzejmość i tolerancja, na czym polega sprawiedliwe postępowanie, niesienie bezinteresownej pomocy innym. Ważnym zadaniem programu będzie kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka. Pragniemy to osiągnąć poprzez dyskusje, rozmowy, ukazywanie przykładów, podejmowanie działań charytatywnych. Ważne jest aby przekazywać dzieciom i młodzieży od najmłodszych lat pozytywne wzorce. By budować w nich postawę empatii, szacunku , wrażliwości na potrzeby innych. Poprzez wykorzystanie otwartości i ciekawości świata najmłodszych, można uzyskać pozytywne efekty. Osoba nauczona od najmłodszych lat , że należy nieść pomoc potrzebującym będzie później takiej pomocy nadal udzielać. Ponadto wolontariat może być doskonałą formą spędzania czasu wolnego i alternatywą komputera czy telewizji. Obcowanie z drugim człowiekiem jest bezcenne. Wolontariat zatem przynosi korzyść zarówno otrzymującym pomoc jak i tym, którzy tę pomoc niosą. Ważne jest, aby dzieci a później młodzież zrozumieli, że warto obcować z różnymi osobami i przekazywać im bezinteresowną pomoc.

Istotnym założeniem jest współpraca z hospicjami, pomoc osobom upośledzonym i niepełnosprawnym.

Ważne jest przełamanie stereotypu myślenia o osobach chorych i niepełnosprawnych jako gorszych jednostkach i zachęcać uczniów do współpracy i pomocy tym ludziom. Uświadomienie wspólnej odpowiedzialności środowiska szkolnego za osoby niepełnosprawne psychofizycznie poprzez kontakt i pomoc im w pokonywaniu codziennych trudności.

Drugim obszarem jest pomoc koleżeńska w nauce. Chcielibyśmy wprowadzić pomoc koleżeńską uczniom słabszym, nadrabianiu braków.

Zatem aktywność wolontariuszy Szkolnego Klubu Wolontaryjnego będzie ukierunkowana na: środowisko szkolne i pozaszkolne.

 

Cele szczegółowe:

-uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych

-pomoc innym poprzez włączanie się w akcje charytatywne

-doskonalenie umiejętności związanych z organizacją i przedsiębiorczością

-rozbudzanie chęci niesienia pomocy innym niezależnie od wieku, stanu zdrowia

-zaszczepianie wśród uczniów idei pomagania słabszym i odpowiedzialności za nich.

-kształtowanie wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka.

-kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na inne kultury.

-ukazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne.

-skłonienie uczniów do refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami.

-wprowadzenie w świat wartości, kultury i tradycji Małej Ojczyzny.

-wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach społeczno-kulturalnych; kultywowanie tradycji lokalnych, szkolnych.

-podejmowanie aktywności związanych z realizacją programów pomocowych w ramach współpracy z organizacjami i fundacjami np PAH itp.

-wyzwalanie i rozwijanie indywidualnych form aktywności.

Przewidywane efekty:

Wolontariusz:

-jest wrażliwy na nieszczęście, trudne sytuacje zdarzające się w życiu

-rozpoznaje potrzeby w najbliższym otoczeniu

-wyszukuje instytucje, którym można pomagać

-kreatywnie i aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych

-czuje się odpowiedzialny za innych,

-uczy się empatii, wczuwania w potrzeby innych ludzi, zwierząt;

-Chce pomagać, rozumie, że pomaganie może być „fajne”.

-angażuje się w działania na rzecz potrzebujących na terenie szkoły, najbliższego środowiska i Świata

-podejmuje działania wynikające ze współpracy z Polską Akcją Humanitarną

-pracując zespołowo współorganizuje akcje charytatywne na terenie szkoły.

-potrafi świadomie i aktywnie uczestniczyć w życiu wspólnoty lokalnej.

-wykonuje gazetki tematyczne.

-kształtuje w sobie postawy tolerancji, empatii, wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka.

-poprzez swoje zaangażowanie bierze udział w kiermaszach charytatywnych, organizowaniu loterii fantowej itp.

-współdziała z innymi klubami wolontaryjnymi z gminy

 

 

ROCZNY PLAN PRACY SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 • Współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Woli Zachariaszowskiej -pomoc w organizacji Zachariaszady (imprezy sportowo -rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych)
 • zbiórka pieniędzy dla pensjonariuszy Hospicjum św. Łazarza
 • udział w akcji „Pola nadziei”
 • współpracy z Polską Akcją Humanitarną
 • Współpraca z Małopolskim Hospicjum dla Dzieci
 • Współpraca ze Stowarzyszeniem Sursum corda -sprzedaż kartek na stowarzyszenie
 • Akcja zbieramy karmę dla zwierząt– współpraca ze schroniskiem
 • Nasza Mała Ojczyzna, akcje z nim związane
 • Zbieramy plastikowe nakrętki.
 • Problemy współczesnego świata.
 • Pomoc koleżeńska w nauce.
 • Światowy Dzień Wolontariusza
 • Współpraca z kołem wolontaryjnym w Owczarach
 • Przygotowywanie ozdób świątecznych na kiermasz bożonarodzeniowy
 • Propagowanie na terenie szkoły i w środowisku lokalnym idei wolontariatu
 • Przygotowanie kartek świątecznych dla podopiecznych Hospicjum św. Łazarza
 • Współpraca z Hospicjum Alma spei

 

Ponadto w ciągu roku mogą być przeprowadzone inne akcje, które będą inicjatywą uczestników klubu.

 

Nasza placówka

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny